Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 поради липса на кандидати

Поради липса постъпили оферти в обявения срок от  за участие в Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ[…]

Read more